Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 0050.35.2021
Zarządzenie Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 5
maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego o nazwie: "Przebudowa drogi wewnętrznej
w miejscowości Giełzów dz. nr ew. 551"
10.05.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.34.2021
Zarządzenie Nr 0050.34.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 05
maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
05.05.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.33.2021
Zarządzenie Nr 0050.33.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 5
maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko
podinspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.
05.05.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.32.2021
Zarządzenie Nr 0050.32.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 26
kwietnia 2021 roku w sprawie: odwołania członków Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Gowarczowie oraz powołania nowych członków Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Gowarczowie
05.05.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.30.2021
Zarządzenie Nr 0050.30.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 16
kwietnia 2021 roku w sprawie wynagrodzenia miesięcznego
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Gowarczowie
27.04.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.29.2021
Zarządzenie Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 16
kwietnia 2021 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Gowarczowie
27.04.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.25.2021
Zarządzenie Nr 0050.25.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 23
marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na
2021 r.
27.04.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.23.2021
Zarządzenie Nr 0050.23.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 03
marca 2021 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań
obronnych na terenie Gminy Gowarczów w 2021 roku.
27.04.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.22.2021
Zarządzenie Nr 0050.22.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 1
marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) na terenie
Gminy Gowarczów.
02.03.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.20.2021
Zarządzenie Nr 0050.20.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 17
lutego 2021 roku w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w
otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku
publicznego w 2021 roku
18.02.2021 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się