Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 0050.84.2021
Zarządzenie Nr 0050.84.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 01
grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w
zamian za święto przypadające w sobotę dla pracowników
Urzędu Gminy w Gowarczowie.
01.12.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.81.2021
Zarządzenie Nr 0050.81.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 18
listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy na 2021 rok.
01.12.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.80.2021
Zarządzenie Nr 0050.80.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 18
listopada 2021 roku w sprawie upoważnienia Pani Danuty
Rynkiewicz - kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy
Gowarczów do: poświadczania za zgodność z oryginałem
odpisów dokumentów.
19.11.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.79.2021
Zarządzenie Nr 0050.79.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 15
listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy
19.11.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.78.2021
Zarządzenie Nr 0050.78.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 15
listopada 2021 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do
przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok".
19.11.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.77.2021
Zarządzenie Nr 0050.77.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 12
listopada 2021 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy
Gowarczów projektu uchwały budżetowej Gminy na 2022 rok
19.11.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.76.2021
Zarządzenie Nr 0050.76.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 12
listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gowarczów na lata
2022-2025
19.11.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.75.2021
Zarządzenie Nr 0050.75.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 9
listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy na 2021 rok.
19.11.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.74.2021
Zarządzenie Nr 0050.74.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 29
października 2021 roku w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura
Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021
29.10.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.73.2021
Zarządzenie Nr 0050.73.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 26
października 2021 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta
Gminy do prowadzenia spraw gminy w imieniu wójta podczas jego
nieobecności.
26.10.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się