Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 0050.22.2021
Zarządzenie Nr 0050.22.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 1
marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) na terenie
Gminy Gowarczów.
02.03.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.20.2021
Zarządzenie Nr 0050.20.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 17
lutego 2021 roku w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w
otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku
publicznego w 2021 roku
18.02.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.19.2021
Zarządzenie Nr 0050.19.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 16
lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji do zaopiniowania
ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku
publicznego.
18.02.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.18.2021
Zarządzenie Nr 0050.18.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 5
lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze
służbowych telefonów komórkowych Urzędu Gminy w Gowarczowie
18.02.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.17.2021
Zarządzenie Nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 05
lutego 2021 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji
administracyjnych
05.02.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.16.2021
Zarządzenie Nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 05
lutego 2021 roku w sprawie upoważnienia Pana Jana
Wieruszewskiego - Zastępcy Wójta do wydawania zaświadczeń,
poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów.
05.02.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.14.2021
Zarządzenie Nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 02
lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr
0050.141.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gowarczowie.
04.02.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.13.2021
Zarządzenie Nr 0050.13.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 01
lutego 2021 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy
Gowarczów
01.02.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.12.2021
Zarządzenie Nr 0050.12.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 26
stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w
tym terminy składania dokumentów, do publicznego przedszkola,
punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Gowarczów na rok
szkolny 2021/2022.
26.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 0050.11.2021
Zarządzenie Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 25
stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021
25.01.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się