Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 0050.96.2020
Zarządzenie Nr 0050.96.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 08
grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla
pracowników Urzędu Gminy w Gowarczowie
14.12.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.95.2020
Zarządzenie Nr 0050.95.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 30
listopada 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez
gminę Gowarczów w roku szkolnym 2020/2021
14.12.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.93.2020
Zarządzenie Nr 0050.93.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 30
listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2020 rok.
14.12.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.91a.2020
Zarządzenie Nr 0050.91a.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 16
listopada 2020 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do
wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Gowarczów dla fragmentu
obrębu Skrzyszów.
14.12.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.92.2020
Zarządzenie Nr 0050.92.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 26
listopada 2020 roku w sprawie powołaniaKomisji Przetargowej do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego o nazwie: "Przebudowa drogi wewnętrznej
w miejscowości Giełzów dz. nr ew. 551"
08.12.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.91.2020
Zarządzenie Nr 0050.91.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 16
listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do
przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2021
rok”.
08.12.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.90.2020
Zarządzenie Nr 0050.90.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 16
listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2020 rok.
08.12.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.89.2020
Zarządzenie Nr 0050.89.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 12
listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gowarczów na lata
2021-2022
08.12.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.88.2020
Zarządzenie Nr 0050.88.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 12
listopada 2020 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy
Gowarczów projektu uchwały budżetowej Gminy na 2021 rok.
08.12.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.87.2020
Zarządzenie Nr 0050.87.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 30
października 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
17.11.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się