Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 0050.23.2020
Zarządzenie Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 17
marca 2020 roku w sprawie powierzenia Pani Marzenie Dziewit -
Sekretarzowi Gminy Gowarczów prowadzenia spraw Gminy Gowarczów
podczas nieobecności Wójta Gminy Gowarczów Stanisława
Pacochy.
17.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.21.2020
Zarządzenie Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 4
marca 2020 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds.
obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
10.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.20.2020
Zarządzenie Nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 28
lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
na 2020 rok.
10.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.19.2020
Zarządzenie Nr 0050.19.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 25
lutego 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy
w Gowarczowie do prowadzenia czynności związanych ze
sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania
10.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.18.2020
Zarządzenie Nr 0050.18.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 20
lutego 2020 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do
sprzedaży w drodze przetargu.
10.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.17.2020
Zarządzenie Nr 0050.17.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 19
lutego 2020 roku w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w
otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku
publicznego w 2020 roku.
19.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.16.2020
Zarządzenie Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 14
lutego 2020 roku w sprawie powolania komisji do zaopiniowania
ofert w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań pożytku
publicznego.
19.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.15.2020
Zarządzenie Nr 0050.15.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 14
lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wszystkich komitetów wyborczych
19.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.14.2020
Zarządzenie Nr 0050.14.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 14
lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
na 2020 rok
19.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.13.2020
Zarządzenie Nr 0050.13.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 3
lutego 2020 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy
sładania dokumentów, do publicznego przedszkola, punktów
przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkolach podstawowych, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Gowarczów w roku szkolnym 2020/2021
19.02.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się