Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 0050.148.2019
Zarządzenie Nr 0050.148.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 31
grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawęi uruchomienie sprzętu
komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Gowarczowie w ramach
projektu pn. Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa
Świętokrzyskiego" współfinansowanego z Regionalnego Programu
operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
26.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.147.2019
Zarządzenie Nr 0050.147.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 30
grudnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji
kontroli zarządczej i analizy ryzyka
26.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.146.2019
Zarządzenie Nr 0050.146.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 30
grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
26.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.145.2019
Zarządzenie Nr 0050.145.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 30
grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
na 2019 rok.
26.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.144.2019
Zarządzenie Nr 0050.144.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 30
grudnia 2019 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do
sprzedaży w drodze przetargu.
25.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.143.2019
Zarządzenie Nr 0050.143.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 23
grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
na 2019 rok.
25.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.142.2019
Zarządzenie Nr 0050.142.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 17
grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
na 2019 rok.
25.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.141.2019
Zarządzenie Nr 0050.141.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 16
grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gowarczowie.
17.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.140.2019
Zarządzenie Nr 0050.140.2019Wójta Gminy Gowarczów z dnia 2
grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
rocznej w 2019 roku
17.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.139.2019
Zarządzenie Nr 0050.139.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 2
grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki
rachunkowości
17.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się