Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 0050.141.2019
Zarządzenie Nr 0050.141.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 16
grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gowarczowie.
17.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.140.2019
Zarządzenie Nr 0050.140.2019Wójta Gminy Gowarczów z dnia 2
grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
rocznej w 2019 roku
17.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.139.2019
Zarządzenie Nr 0050.139.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 2
grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki
rachunkowości
17.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.138.2019
Zarządzenie Nr 0050.138.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 2
grudnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze
przetargu nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Gowarczów
09.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.137.2019
Zarządzenie Nr 0050.137.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 29
listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy na 2019 rok.
09.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.136.2019
Zarządzenie Nr 0050.136.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 28
listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego o nazwie: "Odbieranie i zagospodarowanie
(odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy
Gowarczów"
29.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.135.2019
Zarządzenie Nr 0050.135.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 14
listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.
29.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.134.2019
Zarządzenie Nr 0050.134.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 14
listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
29.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.133.2019
Zarządzenie Nr 0050.133.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 14
listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gowarczów na lata
2020-2023
29.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.132.2019
Zarządzenie Nr 0050.132.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 14
listopada 2019 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy
Gowarczów projektu uchwały budżetowej Gminy na 2020 rok
29.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się