Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 0050.119.2018
Zarządzenie Nr 0050.119.2018 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 28
grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze
przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Gowarczów
02.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.118.2018
Zarządzenie Nr 0050.118.2018 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 28
grudnia 2018 roku w sprawie powierzenia pełniena obowiązków
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie,
udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej do dokonywania czynności w
sprawach prawa pracy.
02.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.117.2018
Zarządzenie Nr 0050.117.2018 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 20
grudnia 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do
sprzedaży w drodze przetargu.
02.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.116.2018
Zarządzenie Nr 0050.116.2018 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 20
grudnia 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do
sprzedaży w drodze przetargu.
02.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.115.2018
Zarządzenie Nr 0050.115.2018 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 20
grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
na 2018 rok.
28.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 0050.114.2018
Zarządzenie Nr 0050.114.2018 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 17
grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
24.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 0050.113.2018
Zarządzenie Nr 0050.113.2018 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 17
grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
24.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 0050.112.2018
Zarządzenie Nr 0050.112.2018 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 17
grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
24.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 0050.111.2018
Zarządzenie Nr 0050.111.2018 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 13
grudnia 2018 roku w sprawie powierzenia spraw sekretarzowi gminy.
24.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 0050.110.2018
Zarządzenie Nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 13
grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia
6/2009 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie
szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej
i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie
Gminy w Gowarczowie.
24.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się