Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 0050.87.2017
Zarządzenie Nr 0050.87.2017 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 29
grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki
rachunkowości
03.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.86.2017
Zarządzenie Nr 0050.86.2017 Wójta Gminy Gowarczów Szefa Obrony
Cywilnej Gminy z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia
koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych
urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach
specjalnych na terenie gminy Gowarczów
09.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 0050.85.2017
Zarządzenie Nr 0050.85.2017 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 28
grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr
0050.60.2016 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 14 września 2016
roku w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy w
Gowarczowie środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania
odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów.
09.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 0050.84.2017
Zarządzenie Nr 0050.84.2017 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 28
grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
na 2017 rok
09.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 0050.83.2017
Zarządzenie Nr 0050.83.2017 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 28
grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
zdawczo-odbiorczej w Urzędzie Gminy Gowarczów
09.01.2018 więcej
Zarządzenia Nr 0050.82.2017 i 0050.82.1.2017
Zarządzenie Nr 0050.82.2017 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 18
grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
na 2017 rok. Zarządzenie Nr 0050.82.1.2017 Wójta Gminy
Gowarczów z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
27.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 0050.81.2017
Zarządzenie Nr 0050.81.2017 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 15
grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie
wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Gowarczowie
wprowadzonego zarządzeniem nr 23/09 Wójta Gminy Gowarczów z
dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Gowarczowie
22.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 0050.72.1.2017
Zarządzenie Nr 0050.72.1.2017 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 30
listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
rocznej w 2017 roku
22.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 0050.80.2017
Zarządzenie Nr 0050.80.2017 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 6
grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
na 2017 rok.
14.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 0050.79.2017
Zarządzenie Nr 0050.79.2017 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 4
grudnia 2017 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu
Gminy w Gowarczowie do: wydawania zaświadczeń.
14.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się