Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu: „Usługi w zakresie utrzymania
zimowego ulic i dróg, będących w zarządzie Zamawiającego”
14.10.2020 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu: „Remont elewacji budynku Urzędu
Gminy w Gowarczowie”
30.07.2020 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa obiektów małej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności w miejscowości
Gowarczów dz. nr ew. 1159/2; 1162/5”
28.04.2020 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu. Dotyczy postępowania pn.: „Usługi
w zakresie utrzymania zimowego ulic i dróg, będących w
zarządzie Zamawiającego”
25.10.2019 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W POSTĘPOWANIU NA UBEZPIECZENIE
INTERESÓW MAJATKOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY
GOWARCZÓW W LATACH 2019 – 2021
11.12.2018 więcej
Informacja o zawarciu umowy
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o
nazwie: „Usługi utrzymania zimowego ulic i dróg na terenie
gminy, będących w zarządzie Zamawiającego”
19.11.2018 więcej
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o
nazwie: „Usługi utrzymania zimowego ulic i dróg na terenie
gminy, będących w zarządzie Zamawiającego”
08.11.2018 więcej
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
Dotyczy zamówienia które nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
o nazwie: „Doposażenie ogólnodostępnej infrastruktury
kulturalnej w Gminie Gowarczów. Wyposażenie świetlicy
wiejskiej w Bernowie oraz doposażenie Centrum Kultury i
Aktywności Lokalnej w Gowarczowie”
07.11.2018 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu. Dotyczy postępowania o nazwie:
„Usługi w zakresie utrzymania zimowego ulic i dróg,
będących w zarządzie Zamawiającego”
31.10.2018 więcej
Unieważnienie postępowania
Unieważnienie postępowania. Dotyczy przetargu nieograniczonego
dla zamówienia o nazwie: „Usługi w zakresie utrzymania
zimowego ulic i dróg, będących w zarządzie Zamawiającego”.
31.10.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się