Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXVII/27/2021
Uchwała Nr XXVII/27/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29
kwietnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji
17.05.2021 więcej
Uchwała Nr XXVII/26/2021
Uchwała Nr XXVII/26/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29
kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej Gminy Gowarczów za rok 2020.
17.05.2021 więcej
Uchwała Nr XXVII/25/2021
Uchwała Nr XXVII/25/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29
kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały
Rady Gminy Gowarczów Nr XVI/85/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gowarczów w
celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
17.05.2021 więcej
Uchwała Nr XXVII/24/2021
Uchwała Nr XXVII/24/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29
kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr
XXVII/31/05 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 listopada 2005
roku w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w
Gowarczowie w samorządową instytucję kultury pn. Gminna
Biblioteka Publiczna w Gowarczowie
17.05.2021 więcej
Uchwała Nr XXVII/23/2021
Uchwała Nr XXVII/23/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29
kwietnia 2021 roku w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w
Kamiennej Woli.
17.05.2021 więcej
Uchwała Nr XXVII/22/2021
Uchwała Nr XXVII/22/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29
kwietnia 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
prowadzonych przez Gminę Gowarczów
17.05.2021 więcej
Uchwała Nr XXVII/21/2021
Uchwała Nr XXVII/21/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29
kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2021-2024
17.05.2021 więcej
Uchwała Nr XXVII/20/2021
Uchwała Nr XXVII/20/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29
kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
na 2021 rok.
17.05.2021 więcej
Uchwała Nr XXVI/19/2021
Uchwała Nr XXVI/19/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 16 marca
2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji
27.04.2021 więcej
Uchwała Nr XXVI/18/2021
Uchwała Nr XXVI/18/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 16 marca
2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji
27.04.2021 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się