Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXV/8/2021
Uchwała Nr XXV/8/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 stycznia
2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/66/2019 Rady Gminy
Gowarczów z dnia 28 października 2019 roku w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.02.2021 więcej
Uchwała Nr XXV/7/2021
Uchwała Nr XXV/7/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 stycznia
2021 roku w sprawie wystąpienia Gminy Gowarczów ze Związku
Międzygminnego pod nazwą Staropolski Związek Gmin i Miast
09.02.2021 więcej
Uchwała Nr XXV/6/2021
Uchwała Nr XXV/6/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 stycznia
2021 roku w sprawieplanu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Gowarczów.
09.02.2021 więcej
Uchwała Nr XXV/5/2021
Uchwała Nr XXV/5/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 stycznia
2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji
08.02.2021 więcej
Uchwała Nr XXV/4/2021
Uchwała Nr XXV/4/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 stycznia
2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji
08.02.2021 więcej
Uchwała Nr XXV/3/2021
Uchwała Nr XXV/3/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 stycznia
2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji
08.02.2021 więcej
Uchwała Nr XXV/2/2021
Uchwała Nr XXV/2/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 stycznia
2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/344/2018 Rady Gminy w
Gowarczowie z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody
na przekazanie nieruchomości zabudowanej na rzecz Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdowotnej w Gowarczowie
08.02.2021 więcej
Uchwała Nr XXV/1/2021
Uchwała Nr XXV/1/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 stycznia
2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gowarczów dla fragmentu obrębu Skrzyszów
08.02.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się