Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXII/59/2021
Uchwała Nr XXXII/59/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18
października 2021 roku w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego
przez sołtysa Sołectwa Gowarczów wniosku dotyczącego
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2022
25.11.2021 więcej
Uchwała Nr XXXII/58/2021
Uchwała Nr XXXII/58/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18
października 2021 roku w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego
przez Sołectwo Gowarczów wniosku dotyczącego zmiany
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2021
25.11.2021 więcej
Uchwała Nr XXXII/57/2021
Uchwała Nr XXXII/57/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18
października 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy Gowarczów
25.11.2021 więcej
Uchwała Nr XXXII/56/2021
Uchwała Nr XXXII/56/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18
października 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2021-2026.
25.11.2021 więcej
Uchwała Nr XXXII/55/2021
Uchwała Nr XXXII/55/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18
października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gowarczów na lata
2021-2024
25.11.2021 więcej
Uchwała Nr XXXII/54/2021
Uchwała Nr XXXII/54/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18
października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Gowarczów na 2021 rok.
25.11.2021 więcej
Uchwała Nr XXXI/53/2021
Uchwała Nr XXXI/53/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 15
września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr
VI/16/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 5 marca 2019 roku w
sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa
należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego
zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego
oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
29.09.2021 więcej
Uchwała Nr XXXI/52/2021
Uchwała Nr XXXI/52/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 15
września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr
VI/15/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 5 marca 2019 roku w
sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia
inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
29.09.2021 więcej
Uchwała Nr XXXI/51/2021
Uchwała Nr XXXI/51/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 15
września 2021 roku w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Gowarczów, udostępnionych dla operatorów i
przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków
komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z
tych przystanków
29.09.2021 więcej
Uchwała Nr XXXI/50/2021
Uchwała Nr XXXI/50/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 15
września 2021 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
29.09.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się