Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XVII/9/2020
Uchwała Nr XVII/9/2020 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 lutego
2020 roku w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina
Gowarczów jest organem prowadzącym oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
10.03.2020 więcej
Uchwała Nr XVII/8/2020
Uchwała Nr XVII/8/2020 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 lutego
2020 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr
XVI/88/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia 2019 roku w
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości zamieszkałych.
10.03.2020 więcej
Uchwała Nr XVII/7/2020
Uchwała Nr XVII/7/2020 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 lutego
2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za
zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie
Gminy Gowarczów na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
10.03.2020 więcej
Uchwała Nr XVII/6/2020
Uchwała Nr XVII/6/2020 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 lutego
2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/6/2019
Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie
uchwalenia wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w
zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
10.03.2020 więcej
Uchwała Nr XVII/5/2020
Uchwała Nr XVII/5/2020 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 lutego
2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2020-2023.
10.03.2020 więcej
Uchwała Nr XVII/4/2020
Uchwała Nr XVII/4/2020 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 lutego
2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020
rok.
10.03.2020 więcej
Uchwała Nr XVII/3/2020
Uchwała Nr XVII/3/2020 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 lutego
2020 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Gowarczowie Punkt Filialny w Kamiennej Woli
podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Gowarczowie.
10.03.2020 więcej
Uchwała Nr XVII/2/2020
Uchwała Nr XVII/2/2020 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 lutego
2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany
przepisów prawa.
10.03.2020 więcej
Uchwała Nr XVII/1/2020
Uchwała Nr XVII/1/2020 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 lutego
2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany
przepisów prawa.
10.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się