Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXIV/74/2020
Uchwała Nr XXIV/74/2020 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia
2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności
nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa
18.01.2021 więcej
Uchwała Nr XXIV/73/2020
Uchwała Nr XXIV/73/2020 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia
2020 roku w sprawie nadania nazwy drodze wojewódzkiej numer 728
w miejscowości Bębnów, gmina Gowarczów
18.01.2021 więcej
Uchwała Nr XXIV/72/2020
Uchwała Nr XXIV/72/2020 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia
2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
18.01.2021 więcej
Uchwała Nr XXIV/71/2020
Uchwała Nr XXIV/71/2020 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia
2020 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gowarczów pn.
"Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Gowarczów na lata 2020-2032".
18.01.2021 więcej
Uchwała Nr XXIV/70/2020
Uchwała Nr XXIV/70/2020 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia
2020 roku w sprawie ustalenia planów pracy stałych komisji Rady
Gminy Gowarczów na 2021 rok
18.01.2021 więcej
Uchwała Nr XXIV/69/2020
Uchwała Nr XXIV/69/2020 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia
2020 roku w sprawie zatwierdznia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2021 rok
18.01.2021 więcej
Uchwała Nr XXIV/68/2020
Uchwała Nr XXIV/68/2020 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia
2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2021 rok.
18.01.2021 więcej
Uchwała Nr XXIV/67/2020
Uchwała Nr XXIV/67/2020 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia
2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2020-2023.
18.01.2021 więcej
Uchwała Nr XXIV/66/2020
Uchwała Nr XXIV/66/2020 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia
2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020
rok.
18.01.2021 więcej
Uchwała Nr XXIV/65/2020
Uchwała Nr XXIV/65/2020 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia
2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/84/2019 Rady Gminy
Gowarczów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2020 rok.
18.01.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się