Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Uchwała Nr X/46/2019
Uchwała Nr X/46/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 czerwca
2019 roku w sprawie zatwierdzenia rachunku strat i zysków
wykazując stratę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Gowarczowie za 2018 rok
23.07.2019 więcej
Uchwała Nr X/45/2019
Uchwała Nr X/45/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 czerwca
2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego, w tym planu inwestycyjnego na 2018 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie.
23.07.2019 więcej
Uchwała Nr X/44/2019
Uchwała Nr X/44/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 czerwca
2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Końskich na
kadencję 2020-2023.
23.07.2019 więcej
Uchwała Nr X/43/2019
Uchwała Nr X/43/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 czerwca
2019 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół
prowadzonych przez Gminę Gowarczów
23.07.2019 więcej
Uchwała Nr X/42/2019
Uchwała Nr X/42/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 czerwca
2019 roku w sprawieprzyjęcia projektu Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gowarczów w celu
przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
23.07.2019 więcej
Uchwała Nr X/41/2019
Uchwała Nr X/41/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 czerwca
2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2019-2022.
23.07.2019 więcej
Uchwała Nr X/40/2019
Uchwała Nr X/40/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 czerwca
2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019
rok.
23.07.2019 więcej
Uchwała Nr X/39/2019
Uchwała Nr X/39/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 czerwca
2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Gowarczów za 2018 rok
23.07.2019 więcej
Uchwała Nr X/38/2019
Uchwała Nr X/38/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 czerwca
2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
2018 rok
23.07.2019 więcej
Uchwała Nr X/37/2019
Uchwała Nr X/37/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 czerwca
2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gowarczów wotum
zaufania
23.07.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się