Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XVI/90/2019
Uchwała Nr XVI/90/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia
2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/152/2016 Rady
Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów
19.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVI/89/2019
Uchwała Nr XVI/89/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia
2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr
XXVII/194/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2016
roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
19.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVI/88/2019
Uchwała Nr XVI/88/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia
2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych
19.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVI/87/2019
Uchwała Nr XVI/87/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia
2019 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
posiadających kompostownik przydomowy
19.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVI/86/2019
Uchwała Nr XVI/86/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia
2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
takiej opłaty
19.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVI/85/2019
Uchwała Nr XVI/85/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia
2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego dostarczania
wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
Gowarczów
19.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVI/84/2019
Uchwała Nr XVI/84/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia
2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomani na 2020 rok
19.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVI/83/2019
Uchwała Nr XVI/83/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia
2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2020 rok
19.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVI/82/2019
Uchwała Nr XVI/82/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia
2019 roku
19.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVI/81/2019
Uchwała Nr XVI/81/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia
2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr II/4/2018
Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
Gowarczów
19.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się