Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr IV/32/2018
Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 grudnia
2018 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta
oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonania
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta
18.02.2019 więcej
Uchwała Nr IV/31/2018
Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 grudnia
2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 rok.
18.02.2019 więcej
Uchwała Nr IV/30/2018
Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 grudnia
2018 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Centrum Kultury i
Aktywności Lokalnej w Gowarczowie na użyczenie na czas
nieokreślony nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy
Gowarczów
18.02.2019 więcej
Uchwała Nr IV/29/2018
Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 grudnia
2018 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Gminnej Biblioteki
Publicznej w Gowarczowie na użyczenie na czas nieokreślony
nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Gowarczów
18.02.2019 więcej
Uchwała Nr IV/28/2018
Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 grudnia
2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2019 rok
18.02.2019 więcej
Uchwała Nr IV/27/2018
Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 grudnia
2018 roku w sprawie ustalenia planów pracy stałych komisji Rady
Gminy Gowarczów na 2019 rok
18.02.2019 więcej
Uchwała Nr IV/26/2018
Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 grudnia
2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2018-2022.
18.02.2019 więcej
Uchwała Nr IV/25/2018
Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 grudnia
2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018
rok.
18.02.2019 więcej
Uchwała Nr IV/24/2018
Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 grudnia
2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/327/2018 Rady Gminy w
Gowarczowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
18.02.2019 więcej
Uchwała Nr IV/23/2018
Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 grudnia
2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2019
rok
18.02.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się