Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXIX/299/2017
Uchwała Nr XXXIX/299/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27
grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/212/2016
Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017
rok.
23.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXIX/298/2017
Uchwała Nr XXXIX/298/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27
grudnia 2017 roku w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla
nieruchomości będących we władaniu Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa
23.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXIX/297/2017
Uchwała Nr XXXIX/297/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27
grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w
Gowarczowie na 2018 rok
23.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXIX/296/2017
Uchwała Nr XXXIX/296/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27
grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia planów pracy stałych
komisji Rady Gminy w Gowarczowie na 2018 rok
23.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXIX/295/2017
Uchwała Nr XXXIX/295/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27
grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2018 rok
23.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXIX/294/2017
Uchwała Nr XXXIX/294/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27
grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
23.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXIX/293/2017
Uchwała Nr XXXIX/293/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27
grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i
mieszkaniach chronionych
23.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXIX/292/2017
Uchwała Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27
grudnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie.
23.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXIX/291/2017
Uchwała Nr XXXIX/291/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27
grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2017-2021.
23.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXIX/290/2017
Uchwała Nr XXXIX/290/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27
grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
na 2017 rok.
23.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się