Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXVII/213/2016
Uchwała Nr XXVII/213/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie
umowy na dzierżawę nieruchomości o powierzchni 240 m2
stanowiącej część działki o nr ewid. 1162/5 w Gowarczowie
22.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXVII/212/2016
Uchwała Nr XXVII/212/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
22.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXVII/211/2016
Uchwała Nr XXVII/211/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2017 rok
22.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXVII/210/2016
Uchwała Nr XXVII/210/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w
Gowarczowie na 2017 rok
22.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXVII/209/2016
Uchwała Nr XXVII/209/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
grudnia 2016 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie
dotacji z budżetu Gminy Gowarczów podmiotom nie zaliczonym do
sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych
niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu
kontroli wykonywania zleconego zadania
22.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXVII/208/2016
Uchwała Nr XXVII/208/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2016-2021
22.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXVII/207/2016
Uchwała Nr XXVII/207/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
na 2016 rok.
22.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXVII/206/2016
Uchwała Nr XXVII/206/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów
na 2017 rok
22.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXVII/205/2016
Uchwała Nr XXVII/205/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2017-2021
22.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXVI/204/2016
Uchwała Nr XXVI/204/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
listopada 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa
Sołectwa Skrzyszów
18.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się