Lista artykułów

Nazwa artykułu
Korekta oświadczenia majątkowego.
Korekta oświadczenia majątkowego kierownika Gminnej Biblioteki
Publicznej w Gowarczowie. Małgorzata Mastalerz.
18.03.2019 więcej
Korekta oświadczenia majątkowego
Korekta oświadczenia majątkowego. Izabela Wąsik.
18.03.2019 więcej
Korekta oświadczenia majątkowego
Korekta oświadczenia majątkowego. Elwira Sibiga.
18.03.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gowarczowie (zakończenie pełnienia
obowiązków). Izabela Wąsik.
18.03.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności
Lokalnej w Gowarczowie za 2017 rok. Elwira Sibiga.
14.06.2018 więcej
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie za 2017 rok. Jan Marcin
Prasał.
14.06.2018 więcej
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gowarczowie za 2017 rok. Izabela Wąsik.
14.06.2018 więcej
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Gowarczowie za 2017 rok. Jan Chojnacki.
13.06.2018 więcej
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe Kierownika Centrum Usług Wspólnych
Gminy Gowarczów. Danuta Chęć.
13.06.2018 więcej
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gowarczowie za 2017 rok. Małgorzata Mastalerz.
13.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się