2021-07-12

Organizacja Urzędu Gminy w Gowarczowie

PODZIAŁ ORGANIZACYJNY
URZĘDU GMINY W GOWARCZOWIE

WÓJT GMINY  Stanisław Pacocha pokój 304
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY  Jan Wieruszewski pokój 203
SEKRETARZ GMINY  Marzena Dziewit pokój 303
SKARBNIK GMINY  Justyna Płuciennik pokój 206
SEKRETARIAT URZEDU GMINY  Anna Zdulska pokój 302

REFERAT ORGANIZACYJNY I OBSŁUGI RADY GMINY

STANOWISKO DS ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI RADY GMINY  Renata Gwardecka pokój 207
PODINSPEKTOR DS KADR  Patrycja Pluta  
STANOWISKO DS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNYCH  Katarzyna Arcab pokój 203
STANOWISKO DS INFORMATYKI  Artur Kołodziejczyk pokój 209
STANOWISKO OBSŁUGI; ROBOTNIK GOSPODARCZY  Barbara Pałos  

REFERAT FINASOWY

SKARBNIK GMINY  Justyna Płuciennik pokój 206
ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY  Danuta Oborzyńska pokój 205
INSPEKTOR DS KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ  Monika Malczewska pokój 205
PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKÓW I OPŁAT  Katarzyna Stoińska pokój 102
PODINSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT  Iwona Szkudlarek pokój 102
INSPEKTOR DS. OPŁAT, KASJER  Agnieszka Grzelka pokój 101

REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

KIEROWNIK REFERATU  Agnieszka Kot pokój 306
PODINSPEKTOR DS GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA  Dominika Pilarska pokój 306
PODINSPEKTOR DS OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ  Renata Miecznikowska pokój 306
PODINSPEKTOR DS GOSPODARKI ODPADAMI  Agnieszka Bryk pokój 105
KONSERWATOR URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH  Krzysztof Kolebuk  

KONSERWATOR URZADZEŃ KANALIZACYJNYCH
Miejsce pracy: oczyszczalnia ścieków w Rudzie Białaczowskiej

 Leon Borowiecki,
 Marcin Gołacki
 

SAMODZIELNE STANOWISKA

URZĄD STANU CYWILNEGO  Magdalena Jarzębowska pokój 202
OBSŁUGA PRAWNA GMINY   pokój 208

STANOWISKA NIEETATOWE

PEŁNOMOCNIK DS PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  Magdalena Jarzębowska pokój 202
PEŁNOMOCNIK DS PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  Magdalena Jarzębowska pokój 202

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się