2018-07-11

Klauzula informacyjna - ogólna

KLAUZULA INFORMACYJNA - OGÓLNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) (przetwarzanie w związku z realizacją ustawowych zadań Gminy Gowarczów w oparciu między innymi o niżej wymienione przepisy:

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego;
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym;
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 • Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
 • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów;

oraz inne akty prawa powszechnie obowiązującego do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Urząd Gminy w Gowarczowie.

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) – zwanej przepisami RODO, informuję, iż:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Gowarczowie z siedzibą w Gowarczowie, 26-225 Gowarczów, ul. Plac XX-lecia 1. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Wójt Gminy Gowarczów.

2)    z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie BIP Gminy Gowarczów https://gowarczow.bip.gov.pl (w zakładce: Ochrona danych osobowych)

3)    podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków wynikających między innymi z wyżej wymienionych ustaw. Dane będą przetwarzana w celu obsługi spraw wnoszonych do Urzędu Gminy w Gowarczowie.

4)    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami wyżej wymienionych ustaw, podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą Pani/Pana danych może być także serwis oprogramowania dziedzinowego w związku z realizacją umowy opieki autorskiej nad tymże oprogramowaniem (usuwaniem usterek, modyfikacją lub jego rozbudową),

5)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przez Gminę obowiązków wynikających między innymi z wyżej wymienionych ustaw

7)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

8)    w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy RODO;

9)    podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z realizacją obowiązków wynikających z wyżej wymienionych ustaw

10)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

 

Administrator Danych Osobowych

Wójt Gminy Gowarczów

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się