Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 17 czerwca 2020 r.
dotyczące inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej P4 "KNS4490A" wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 998 obręb
Gowarczów, gmina Gowarczów.
17.06.2020 więcej
Obwieszczenie/zawiadomienie
Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących.
Dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej
nr 324003T Gowarczów-Eugeniów na odcinku od km 0 00 do km 1
250" planowanego do realizacji na działce nr ewid. 154, obręb
Miłaków, gmina Gowarczów.
11.06.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 21 maja 2020 r.
dotyczące inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej P4 "KNS4490A" wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 998 obręb
Gowarczów, gmina Gowarczów.
22.05.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 20 maja 2020 r.
dotyczące inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci
elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, sieci
elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV i stacji
transformatorowej 15/0,4kV, na działkach nr ewid. 998 i 999,
obręb Gowarczów, gmina Gowarczów.
20.05.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 20 maja 2020 r.
dotyczące inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40 z przyłączami PE dn
25, na działkach nr ewid. 2638 i 4505, obręb Gowarczów, gmina
Gowarczów.
20.05.2020 więcej
Obwieszczenie SKO
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
20.05.2020 więcej
Obwieszczenie/Zawiadomienie
Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących
14.05.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 06.05.2020 r.
dotyczące inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 z przyłączami PE dn
25, na działkach nr ewid. 1158/1, 1158/2, 1157/1, 1157/2,
1156/1, 1156/2, 1155/1, 1155/2, 1154/11, 1154/12, 1154/9,
1154/10, 1154/7, 1154/8, 1154/5, 1154/6, 1153/1, 1153/2, 1152/1,
1152/2, 1151/1, 1151/2, 1150/1, 1150/2, 1149/6, 1149/1, 1149/3,
1148/1, 1148/2, 1147/1, 1147/2, 1146/1, 1146/2 i 1142, obręb
Gowarczów, gmina Gowarczów.
07.05.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 16 kwietnia 2020 r.
dotyczące inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci
elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, sieci
elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV i stacji
transformatorowej 15/0,4kV, na działkach nr ewid. 998 i 999,
obręb Gowarczów, gmina Gowarczów.
16.04.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 16 kwietnia 2020
r.dotyczące inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40 z przyłączami PE dn
25, na działkach nr ewid. 2638 i 4505 obręb Gowarczów, gmina
Gowarczów.
16.04.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się