Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 04.05.2021 r.
07.05.2021 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 17 marca 2021 r.
dotyczące inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci
elektroenergetycznej oświetlenia drogowego-napowietrznej linii
niskiego napięcia na działkach nr ewid. 198, 263, 194 i 195,
obręb Ruda Białaczowska, gmina Gowarczów.
18.03.2021 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 17 marca 2021 r.
dotyczące inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci
elektroenergetycznej oświetlenia drogowego-napowietrznej linii
niskiego napięcia na działkach nr ewid. 95, 107 i 96/1, obręb
Brzeźnica, gmina Gowarczów.
17.03.2021 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 26 lutego 2021 r.
dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą planowanej do
realizacji na działce nr ewid. 8 i 10 obręb Borowiec, Gmina
Gowarczów.
26.02.2021 więcej
Obwieszczenie/Zawiadomienie
Obwieszczenie/Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
dowodowego.
15.01.2021 więcej
Obwieszczenie/Ogłoszenie
Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 15
grudnia 2020 r. o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości
zapoznania się z jego treścią.
16.12.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Końskie
24.11.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 20 listopada 2020 r.
o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gowarczów na
lata 2020-2032"
20.11.2020 więcej
Obwieszczenie - polowanie zbiorowe
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 26 października
2020 r. w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego Koła
Łowieckiego Nr 15 „Knieja" w Opocznie obwód łowiecki nr 587
i 230
26.10.2020 więcej
Obwieszczenie - polowanie zbiorowe
Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 22 października
2020 r. w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego Koła
Łowieckiego "Dzik" Przysucha obwód łowiecki nr 594
22.10.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się