2018-07-11

Monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA
Monitoring wizyjny

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000).

 

            Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) – zwanej przepisami RODO, informuję, iż:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Gowarczowie z siedzibą w Gowarczowie, 26-225 Gowarczów, ul. Plac XX-lecia 1. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Wójt Gminy Gowarczów.

2)   z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie BIP Gminy Gowarczów https://gowarczow.bip.gov.pl (w zakładce: Ochrona danych osobowych)

3)  podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000).
Dane będą przetwarzane w celu zabezpieczenia budynku Urzędu Gminy w Gowarczowie. Monitoring obejmuje wejście do budynku oraz zewnętrzne ciągi komunikacyjne wzdłuż budynku.

4)   przetwarzany będzie wyłącznie obraz wizyjny zarejestrowany przez kamery monitoringu

5)  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa,

6)   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

7)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca

8)  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

9) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy RODO;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

 

Administrator Danych Osobowych

 

Wójt Gminy Gowarczów

 

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się