2019-07-16

Kontrole w roku 2018

KONTROLE PRZEPROWADZONE
W URZĘDZIE GMINY W GOWARCZOWIE W ROKU 2018

Lp. Kontrolujący Czas trwania kontroli Przedmiot kontroli Wynik (protokół)
1 Najwyższa Izba Kontroli luty 2018 r. Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. w zakresie dotacji otrzymanych z budżetu państwa w ramach części 85/26 - województwo świętokrzyskie Protokół z kontroli do wglądu znajduje się u sekretarz gminy (pokój 201)
2 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 2018-05-22 Kontrola realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej (szczegółowy zakres kontroli: zgodnie z zakresem w upoważnieniu do kontroli) Protokół z kontroli do wglądu znajduje się u sekretarz gminy (pokój 201)
3 Państwowa Inspekcja Pracy 2018-06-22 Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych w jednostkach samorządu terytorialnego Protokół z kontroli do wglądu znajduje się u sekretarz gminy (pokój 201)
4 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich 2018-07-10

Oczyszczalnia Ścieków w Rudzie Białaczowskiej

Kontrola sanitarna warunków pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych. Utrzymanie należytego stanu higienicznego w zakładzie pracy.

Protokół z kontroli do wglądu znajduje się u sekretarz gminy (pokój 201)
5 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 2018-10-09 do 2018-10-17 Kontrola doraźna w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej za 2018 rok i inne wybrane obszary Protokół z kontroli do wglądu znajduje się u sekretarz gminy (pokój 201)
6 Wydział Polityki Społecznej i zatrudnienia ŚUW w Kielcach 2019-01-28 Kontrola realizacji procedury NK Protokół z kontroli do wglądu znajduje się w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gowarczowie

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się