DRUKUJ
2018-05-25

Podatki i opłaty lokalne

KLAUZULA INFORMACYJNA


 dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (  Dz. U. 2017 poz. 1785 ).

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) – zwanej przepisami RODO, informuję, iż:

1)  administratorem Pani/Panadanych osobowych jest Urząd Gminy w Gowarczowie z siedzibą w Gowarczowie, 26-225 Gowarczów, ul. Plac XX-lecia 1. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Wójt Gminy Gowarczów.

2)  z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy w Gowarczowie można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie BIP Gminy Gowarczów https://gowarczow.bip.gov.pl(w zakładce: Ochrona danych osobowych)

3)  podstawą prawną przetwarzania Pani/Panadanych jest realizacja przez Gminę obowiązków dotyczących ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (  Dz. U. 2017 poz. 1785 ).
Dane są przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości.

4)  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą Pani/Pana danych może być także serwis oprogramowania dziedzinowego w związku z realizacją umowy opieki autorskiej nad tymże oprogramowaniem (usuwaniem usterek, modyfikacją lub jego rozbudową),,

5)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przez Gminę obowiązków wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

7)  posiada Pani/Panprawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

8)  w związku z przetwarzaniem Pani/Panadanych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy RODO;

9)  podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i wynika z: Art. 1c, Art. 3 ust. 1, Art. 7a ust. 1, 2 w. w. ustawy.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

 

Administrator Danych Osobowych

 


Wójt Gminy Gowarczów