Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 0050.3.2020
Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 02
stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) na
terenie Gminy Gowarczów
08.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.2.2020
Zarządzenie Nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 02
stycznia 2020 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych
przygotowań obronnych na terenie gminy Gowarczów w 2020 roku.
08.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 0050.1.2020
Zarządzenie Nr 0050.1.2020 Wójta Gminy Gowarczów Wójta Gminy
Gowarczów z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia
zmian do zarządzenia Nr 0050.60.2016 Wójta Gminy Gowarczów z
dnia 14 września 2016 roku w sprawie zasad przydzielania
pracownikom Urzędu Gminy w Gowarczowie środków ochrony
indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków
higieny osobistej i napojów.
08.01.2020 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się