Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XX/133/2016
Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 5 maja
2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa
Powiatowego w Końskich na przebudowę drogi powiatowej Nr 0428 T
(Petrykozy)– granica województwa świętokrzyskiego –
Giełzów – Skrzyszów - Gowarczów na odcinku w km 2 720 do
km 3 110 w miejscowości Skrzyszów na długości 390 mb i
przebudowę drogi powiatowej Nr 0428 T(Petrykozy) – granica
województwa świętokrzyskiego –
Giełzów-Skrzyszów-Gowarczów na odcinku w km 6 390 do km 6 512
w miejscowości Gowarczów na długości 122 mb
18.05.2016 więcej
Uchwała Nr XX/132/2016
Uchwała Nr XX/132/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 5 maja
2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa
Powiatowego w Końskich na przebudowę drogi powiatowej Nr 0433 T
Giełzów –Bernów–Kurzacze – granica województwa
świętokrzyskiego – (Przysucha) na odcinku w km 3 193 do km 4
153 w miejscowości Bernów na długości 960 mb
18.05.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/131/2016
Uchwała Nr XIX/131/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28
kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
VII/29/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2015 roku w
sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Gowarczowie.
16.05.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/130/2016
Uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28
kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej Gminy Gowarczów za rok 2015
16.05.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/129/2016
Uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28
kwietnia 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
16.05.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/128/2016
Uchwała Nr XIX/128/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28
kwietnia 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
16.05.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/127/2016
Uchwała Nr XIX/127/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28
kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty
16.05.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/126/2016
Uchwała Nr XIX/126/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28
kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2016-2021.
16.05.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/125/2016
Uchwała Nr XIX/125/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28
kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
na 2016 rok.
16.05.2016 więcej
Uchwała Nr XVIII/124/2016
Uchwała Nr XVIII/124/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14
kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2016-2021.
22.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się