Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXIII/163/2016
Uchwała Nr XXIII/163/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30
sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr
XXV/179/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 sierpnia 2013
roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Gowarczów
13.09.2016 więcej
Uchwała Nr XXIII/162/2016
Uchwała Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30
sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Gowarczów w 2016 roku
13.09.2016 więcej
Uchwała Nr XXIII/161/2016
Uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30
sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki
organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Gminy
Gowarczów” oraz nadania jej statutu
13.09.2016 więcej
Uchwała Nr XXIII/160/2016
Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30
sierpnia 2016 roku w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej
gminy Gowarczów pod nazwą Obsługa
Ekonomiczno- Administracyjna Szkół Gminy Gowarczów
13.09.2016 więcej
Uchwała Nr XXIII/159/2016
Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30
sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2016-2021.
13.09.2016 więcej
Uchwała Nr XXIII/158/2016
Uchwała Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30
sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
na 2016 rok.
13.09.2016 więcej
Uchwała Nr XXIII/157/2016
Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30
sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gowarczów.
13.09.2016 więcej
Uchwała Nr XXII/156/2016
Uchwała Nr XXII/156/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14
czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr
XII/62/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 września 2015
roku w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta oraz
upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonania
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta
01.07.2016 więcej
Uchwała Nr XXII/155/2016
Uchwała Nr XXII/155/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14
czerwca 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa
Sołectwa Skrzyszów
01.07.2016 więcej
Uchwała Nr XXII/154/2016
Uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14
czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia „Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gowarczów na lata
2016-2022”
01.07.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się