Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXIV/173/2016
Uchwała Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 5
października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały
Nr XX/132/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 5 maja 2016 roku w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w
Końskich na przebudowę drogi powiatowej Nr 0433 T
Giełzów–Bernów–Kurzacze – granica województwa
świętokrzyskiego – (Przysucha) na odcinku w km 3 193 do km 4
153 w miejscowości Bernów na długości 960 mb
14.10.2016 więcej
Uchwała Nr XXIV/172/2016
Uchwała Nr XIV/172/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 5
października 2016 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy w Gowarczowie
14.10.2016 więcej
Uchwała Nr XXIV/171/2016
Uchwała Nr XXIV/171/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 5
października 2016 roku w sprawie odwołania radnego Leszka
Wojciecha Matynię z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy w
Gowarczowie
14.10.2016 więcej
Uchwała Nr XXIV/170/2016
Uchwała Nr XXIV/170/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 5
października 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy w Gowarczowie
14.10.2016 więcej
Uchwała Nr XXIV/169/2016
Uchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 5
października 2016 roku w sprawie odwołania radnego Czesława
Ludwikowskiego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy w
Gowarczowie
14.10.2016 więcej
Uchwała Nr XXIII/168/2016
Uchwała Nr XXIII/168/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30
sierpnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy
13.09.2016 więcej
Uchwała Nr XXIII/167/2016
Uchwała Nr XXIII/167/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30
sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr
VII/34/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2015 roku w
sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa
należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego
zobowiązania pieniężnego , podatku rolnego, podatku leśnego
oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
13.09.2016 więcej
Uchwała Nr XXIII/166/2016
Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30
sierpnia 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób
fizycznych w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
13.09.2016 więcej
Uchwała Nr XXIII/165/2016
Uchwała Nr XXIII/165/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30
sierpnia 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa
Sołectwa Skrzyszów
13.09.2016 więcej
Uchwała Nr XXIII/164/2016
Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30
sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości będącej własnością Gminy Gowarczów
położonej w Brzeźnicy na nieruchomości osób fizycznych
polożone w Brzeźnicy.
13.09.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się