Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXV/183/2016
Uchwała Nr XXV/183/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 26
października 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr V/19/2015
Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do uchwały nr II/4/2014 w sprawie ustalenia
składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Gowarczowie
14.11.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/182/2016
Uchwała Nr XXV/182/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 26
października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały
Nr III/3/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 15 grudnia 2014
roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych wchodzących
w skład stałych komisji Rady Gminy w Gowarczowie działających
w kadencji na lata 2014-2018 zmienionej uchwałą Nr V/18/2015
Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do uchwały nr III/3/2014 z dnia 15 grudnia
2014 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych
wchodzących w skład stałych komisji Rady Gminy w Gowarczowie
działających w kadencji na lata 2014-2018
14.11.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/181/2016
Uchwała Nr XXV/181/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 26
października 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób
fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych
w formie łącznego zobowiązania pieniężnego , podatku
rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości,
określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
14.11.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/180/2016
Uchwała Nr XXV/180/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 26
października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały
Nr XXIII/166/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 sierpnia
2016 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w
drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso.
14.11.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/179/2016
Uchwała Nr XXV/179/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 26
października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2021.
14.11.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/178/2016
Uchwała Nr XXV/178/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 26
października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy na 2016 rok.
14.11.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/177/2016
Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 26
października 2016 roku w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego
przez sołtysa wniosku sołectwa Gowarczów dotyczącego
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku
14.11.2016 więcej
Uchwała Nr XXIV/176/2016
Uchwała Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 5
października 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa
Sołectwa Skrzyszów
14.10.2016 więcej
Uchwała Nr XXIV/175/2016
Uchwała Nr XXIV/175/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 5
października 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa
Sołectwa Brzeźnica
14.10.2016 więcej
Uchwała Nr XXIV/174/2016
Uchwała Nr XXIV/174/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 5
października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały
Nr XX/133/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 5 maja 2016 roku w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w
Końskich na przebudowę drogi powiatowej Nr 0428 T Petrykozy)–
granica województwa świętokrzyskiego – Giełzów –
Skrzyszów - Gowarczów na odcinku w km 2 720 do km 3 110 w
miejscowości Skrzyszów na długości 390 mb i przebudowę drogi
powiatowej Nr 0428 T(Petrykozy) – granica województwa
świętokrzyskiego – Giełzów-Skrzyszów-Gowarczów na
odcinku w km 6 390 do km 6 512 w miejscowości Gowarczów na
długości 122 mb
14.10.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się