Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXVI/203/2016
Uchwała Nr XXVI/203/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr
III/4/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 15 grudnia 2014 roku w
sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
w Gowarczowie
18.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXVI/202/2016
Uchwała Nr XXVI/202/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
listopada 2016 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
radnych wchodzących w skład stałych komisji Rady Gminy w
Gowarczowie działających w kadencji na lata 2014-2018
18.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXVI/201/2016
Uchwała Nr XXVI/201/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr
V/16/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 stycznia 2015 roku w
sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących stałych komisji
Rady Gminy w Gowarczowie
18.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXVI/200/2016
Uchwała Nr XXVI/200/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
listopada 2016 roku w sprawie upoważnienia kierownika Centrum
Usług Wspólnych Gminy Gowarczów do wydawania decyzji
administracyjnych w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia
młodocianego pracownika.
18.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXVI/199/2016
Uchwała Nr XXVI/199/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
listopada 2016 roku w sprawie upoważnienia kierownika Centrum
Usług Wspólnych Gminy Gowarczów do wydawania decyzji
administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o
charakterze socjalnym.
18.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXVI/198/2016
Uchwała Nr XXVI/198/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
listopada 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania
18.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXVI/197/2016
Uchwała Nr XXVI/197/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia rocznego planu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2017 rok.
18.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXVI/196/2016
Uchwała Nr XXVI/196/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy
Gowarczów na 2017 rok.
18.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXVI/195/2016
Uchwała Nr XXVI/195/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
listopada 2016 roku w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Gowarczów, udostępnionych dla operatorów i
przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków
komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z
tych przystanków
18.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXVI/194/2016
Uchwała Nr XXVI/194/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29
listopada 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
18.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się